Reglement Spakenburgse dagen 2017

Reglement Spakenburgse dagen 2017

Doelstelling
Al voor het 47e jaar organiseren we op vier woensdagen in de zomerperiode de Spakenburgse Dagen. Een traditie waar al jaren veel mensen op af komen om de cultuurhistorie te beleven en te genieten van een grootse braderie.

Klederdracht, oude ambachten & de museumhaven
De prachtige museumhaven ligt gedurende de Spakenburgse Dagen met botters, waarop je een tochtje kunt varen over het Eemmeer. Museum Spakenburg en het Klederdracht & Visserijmuseum zijn op hun best! Ze verwelkomen de gasten en maken ze wijzer over de historie van het boerenbestaan in Bunschoten en dat van de vissers in Spakenburg. Juist op de Spakenburgse Dagen steken veel vrouwen, mannen en vooral veel kinderen zich in de dracht. Zo doen de inwoners samen de oude cultuur herleven. Vanuit Spakenburgs cultuurhistorie is van alles te beleven. En natuurlijk is er muziek en genoeg te doen voor de kinderen.

De VVV, onderdeel van de organisatie Dynamisch Spakenburg organiseert deze Dagen om bezoekers naar Spakenburg te trekken.

De Spakenburgse Dagen hebben een cultuurhistorische basis. We stellen het op prijs dat deelnemers klederdracht of Spakenburgs schort dragen. Indien u niet over deze kleding beschikt, kunt u contact opnemen met de VVV.

Begrippen
In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
Organisator De VVV, onderdeel van de organisatie Dynamisch Spakenburg
Marktcommissie De marktcommissie is een werkgroep, die door de organisator is ingesteld om de Spakenburgse Dagen voor te bereiden en tijdens de Spakenburgse Dagen namens de organisator handelend op te treden. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers uit Spakenburg.
Deelnemer Een natuurlijk- of rechtspersoon die een plek binnen het marktterrein door de marktcommissie toegewezen heeft gekregen. Het Reglement kent 3 soorten deelnemers:
• ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Drank en horecawet (HOR);
• ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA);
• particulieren, stichtingen, verenigingen en overige ondernemers op persoonlijke titel (PAR).
Standplaats Een plek binnen het marktterrein die is voorzien van een door de marktcommissie neergezette marktkraam (overdekt met afmetingen van ca 1x4 meter).
Grondplaats Een plek binnen het marktterrein met afmetingen van ca 1x4 meter.
Marktterrein Het afgebakende en beschreven gebied waar de Spakenburgse Dagen wordt gehouden en waar de voorschriften en aanwijzingen van de marktcommissie dienen te worden opgevolgd.
Het Reglement is opgesteld om de Spakenburgse Dagen zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. Door in te schrijven en/of deel te nemen aan de Spakenburgse Dagen verklaart de deelnemer zich akkoord met en te conformeren aan het Reglement.

Reglement

1. Algemeen
a) Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vandalisme, vernieling, geleden schade of andere kosten.
b) De organisator kan ten alle tijden de Spakenburgse Dagen annuleren of tussentijds beëindigen in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende argumenten.
c) Bij toepassen van artikel 1b. van het Reglement kan geen aanspraak worden gemaakt op compensatie van eventueel gemaakte (deelname)kosten en/of gederfde inkomsten door de deelnemer.
d) Verkoop van waren is toegestaan van 10.00 uur tot 17.30 uur.
e) Uitzonderingen op het Reglement zijn enkel en alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisator.

2. Inschrijving
a) Deelname is enkel en alleen mogelijk bij inschrijving.
b) Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.
c) Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar.
d) Inschrijving is alleen voor alle 4 dagen mogelijk.
e) Bij inschrijving voor 15 april van het betreffende jaar kan een voorkeur voor een plaats worden uitgesproken. De plekken worden als volgt en in aflopende volgorde toegewezen:
1e Inschrijvingen van ondernemers in de BIZ.
2e Inschrijvingen van deelnemers uit voorgaande jaren.
3e Overige inschrijvingen in volgorde van binnenkomst.
f) Een inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag.
g) De toekenning van een plek is definitief na het verzenden van de schriftelijke toezegging door de marktcommissie. De toewijzing vindt in de periode van 15 juni tot 15 juli plaats.
h) Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Spakenburgs Dagen ontvangt de deelnemer een bewijs van inschrijving inclusief plaatsnummer. Dit is het toegangsbewijs tot de Spakenburgse Dagen.

3. Kosten en betaling
De tarieven voor het deelnemen aan de Spakenburgse Dagen zijn na toepassing van de jaarlijkse index als volgt:
• 1 plaats voor verkoop van vis | brood/koek | snacks € 563,00
• 1 plaats met kraam voor overige producten € 352,00
• 1 plaats met kraam voor ideële instelling € 221,00
• 1 plaats met kraam op de Havenstraat € 165,29
De tarieven voor de winkeliers binnen het BIZ-gebied zijn als volgt:
• 1 plaats met kraam voor de winkel € 200,00
• ruimte vrij houden voor ingang van de winkel € 115,00
a) Betaling vindt plaats voor 1 juni. Hiervoor ontvangt de deelnemer een factuur uiterlijk op 1 mei.
b) Genoemde tarieven zijn voor 4 dagen en exclusief 21% btw.
c) Een plaats is circa 4 meter. Bij meerdere meters worden naar verhouding extra kosten in rekening gebracht.

4. Annulering
Bij annulering gelden onderstaande punten.
a) Bij annulering vóór 1 juni van het betreffende jaar zijn geen kosten verbonden.
b) Bij annulering na 1 juni van het betreffende jaar doen we geen restitutie van de reeds betaalde standplaatskosten.

5. Aankomst en standplaats
a) Het bewijs van inschrijving is het toegangsbewijs tot het marktterrein, deze dient getoond te worden aan de marktmeester.
b) Deelnemers met bakwagens kunnen tussen 6.00 en 7.00 uur het marktterrein betreden.
c) Het marktterrein kan worden betreden vanaf 07.30 uur, waarbij de deelnemer door de marktcommissie wordt verwezen naar de toegezegde standplaats.
d) De deelnemer kan het marktterrein bezoeken door zelf naar de toegewezen plek te gaan.
e) De deelnemer dient de auto eerst uit te laden en dan zo spoedig mogelijk het marktterrein weer te verlaten.
f) Vanaf 09.30 uur is inrijden niet meer mogelijk en dient eenieder de auto of andere vervoersmiddelen van het marktterrein te verwijderen.
g) Auto's en andere vervoersmiddelen worden geparkeerd op de Westdijk of Oostsingel. Het op het marktterrein laten staan van de auto is niet toegestaan.
h) Het aanmelden bij de marktcommissie dient voor 09.00 uur te geschieden.
i) De indeling van plaatsen geschiedt door de marktcommissie. Hier kan door de deelnemer niet zonder toestemming van marktcommissie van worden afgeweken.
j) Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de plaats(en) van voorgaande jaren.
k) De marktkraam mag niet worden verplaatst.
l) Het is niet toegestaan de te verkopen waren op het doorgaande pad/weg voor de marktkraam en/of naast de marktkraam uit te stallen.
m) Bij het gebruik maken van stroom dient de deelnemer zelf 40 tot 50 meter verlengkabel met eurostekker mee te nemen.

6. Dagplaatsen
Voor een dagplaats komt in aanmerking de meeloper voor een branche die nog niet aangeboden wordt op de markt of voor een branche die al wordt aangeboden op de markt, maar waarvan het in het branchepatroon bepaalde maximum aantal vergunninghouders nog niet is bereikt.
a) De meeloper dient zich persoonlijk om 9.30 uur bij de marktmeester te melden bij het podium onder vermelding van branche en aantal gewenste standplaatsen.
b) De toewijzing van een dagplaats gebeurt op volgorde van binnenkomst en op basis van branchering.
c) Indien er meer meelopers zijn dan plaatsen dan geschiedt de toewijzing van de dagplaats door middel van loting.
d) Dagplaatsen worden alleen verstrekt bij het tonen van geldig bewijs van ambulante handel en/of kamer van koophandel inschrijving.
e) Bij het aanvaarden van de plaats op het marktterrein wordt direct contant betaald aan de marktmeester.
De meeloper aan wie een dagplaats is toegewezen krijgt toegang tot het marktterrein.

7. Standwerkers
Ter bescherming van de standwerkers gelden de volgende regels.
a) Standwerkers krijgen 1 plaats voor 1 werker met 1 artikel toegewezen.
b) Indien u zich hier niet aan houdt, zijn wij genoodzaakt om u de toegang tot de markt te ontzeggen.

8. Handelswaar
a) Verkoop vindt enkel plaats vanaf de marktkraam. Desgewenst mag er uitgestald worden onder de oppervlakte van het dekzeil aan de voorkant van de kraam.
b) De deelnemer mag alleen waren aanbieden, die op het inschrijfformulier staan aangegeven.
c) Er mogen geen illegale artikelen te koop worden geboden.
d) Deelnemers HOR moeten op de ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet staan die door de organisator wordt aangevraagd.
e) Deelnemers VWA dienen de warenwet maatregelen volgens de richtlijn VWA na te leven.
f) Het is deelnemers PAR ten strengste verboden eet- en drinkwaren te verkopen. De Voedsel en Waren Autoriteit kan hier hoge boetes voor opleggen (variërend van € 450 tot € 900).
g) Bij twijfel dient te allen tijde vooraf de goedkeuring van de marktcommissie te worden gevraagd.
h) De marktcommissie heeft ten allen tijden het recht om de deelnemer de verkoop van waren te ontzeggen.

9. Branchering
Met branchering worden de Spakenburgse Dagen attractiever en is er een evenwichtig aanbod.
a) Met een streefpercentage is er een verdeling per branche in procenten van het totaal aantal standplaatsen op de markt;
b) De branche-verdeling wordt jaarlijks herzien.

10. Einde markt
a) Het is niet toegestaan om voor 17.30 uur uw kraam of plaats te ontruimen.
b) Inrijden van auto’s of andere vervoersmiddelen is toegestaan vanaf 17.30 uur.
c) Alle niet verkochte waren moeten door de deelnemer weer worden meegenomen.
d) De kraam en de plek rondom, dient in dezelfde staat als bij ingebruikname te worden opgeleverd.
e) Uw afval dient u zelf op te ruimen en mee te nemen.
f) Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen.
g) Bij herhaaldelijke constatering van het niet naleven van de onder 10 genoemde punten kan de organisator besluiten de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Spakenburgse Dagen.

11. Overig
a) De deelnemer mag/zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Dit ter beoordeling van de marktcommissie.
b) Met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van de marktcommissie is het niet toegestaan muziek ten gehore te brengen en/of beelden te vertonen.
c) De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle schade, die deelnemer lijdt als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door deelnemer verkochte waren.
d) De deelnemer dient alle aanwijzingen van de marktcommissie op te volgen.
e) Bij overtreding van het Reglement kan de marktcommissie besluiten de deelnemer voor een nader te bepalen tijd uit te sluiten van deelname aan de Spakenburgse Dagen of andere activiteiten georganiseerd door de VVV.
f) De marktcommissie is gerechtigd het Reglement eenzijdig aan te passen of te wijzigen dan wel het reglement geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
g) In gevallen waar in het Reglement niet voorziet, beslist de organisator.